شما می توانید مطالب و مقالات مرتبط با HSE را در سایت ثبت نمایید تا با نام شما در بخش قطره ای از در یای HSE نمایش داده شوند.

آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ تاسيسات‌ و وسايل‌ الكتريكي‌ در كارگاه‌ها

 تعاريف

 1- كانال‌هاي‌ سيم‌ كشي‌ برق‌:

 كليه‌ مجاري‌ كه‌ از فلز، مصالح‌ بنايي‌ و يا مواد ديگر ساخته‌ شده‌ باشد و براي‌ عبور هادي‌هاي‌ الكتريكي‌ بكار رود كانال‌هاي‌ سيم‌ كشي‌ ناميده‌ مي‌شوند.

 2- تابلوي‌ برق‌:

 صفحات‌ و يا گنجه‌هاي‌ فلزي‌ كه‌ براي‌ نصب‌ وسايل‌ قطع‌ و وصل‌ و حفاظت‌ و كنترل‌ مدارهاي‌ الكتريكي‌ بكار مي‌رود تابلوي‌ برق‌ ناميده‌ مي‌شود.

 3- تخته‌ كليد:

 تخته‌ كليد عبارتست‌ از صفحات‌ ساخته‌ شده‌ از فلز و يا مواد عايق‌ كه‌ در روي‌ آنها فقط‌ كليد و فيوز نصب‌ شده‌ باشد.

 4- سكوي‌ عايق‌:

 سكوي‌ عايق‌ عبارت‌ از پله‌ ثابت‌ و يا متحركي‌ است‌ كه‌ در مقابل‌ تابلوهاي‌ برق‌ قرار گرفته‌ و به‌وسيله‌اي‌ از زمين‌ عايق‌ شده‌ باشد.

 5- اتصال‌ زمين‌:

 اتصال‌ زمين‌ يعني‌ وصل‌ نمودن‌ يك‌ نقطه‌ از بدنه‌ وسايل‌ و ماشين‌هاي‌ الكتريكي‌ به‌ زميني‌ كه‌ الكتريسته‌ را خوب‌ هدايت‌ مي‌كند.

 6- اتصال‌ موثر زمين‌:

 اتصال‌ زمين‌ وقتي‌ موثر است‌ كه‌ مقاومت‌ كليه‌ اجزاء آن‌ (سيم‌ زمين‌، اتصاليها و زمين‌) كم‌ باشد تا جريان‌ را به‌ خوبي‌ به‌ زمين‌ هدايت‌ نمايد.

 7- هادي‌:

 مفتول‌ها، تسمه‌ها يا لوله‌هاي‌ فلزي‌ بدون‌ روپوش‌ يا با روپوش‌ عايق‌ كه‌ براي‌ انتقال‌ جريان‌ برق‌ بكار مي‌رود هادي‌ ناميده‌ مي‌شود

 8- اتصال‌ كوتاه‌:

(court - circuit) اتصال‌ كوتاه‌ عبارتست‌ از اتصال‌ مستقيم‌ دو هادي‌ به‌ يكديگر يا اتصال‌ آنها به‌وسيله‌ جسم‌ هادي‌ ديگري‌ كه‌ مقاومت‌ بسيار ناچيز داشته‌ باشد و در نتيجه‌ شدت‌ جريان‌ مدار را بطور فوق‌ العاده‌ افزايش‌ دهد.

 9- برق‌ دار:

 مدارها و وسايل‌ الكتريكي‌ وقتي‌ برق‌ دار است‌ كه‌ به‌ منبع‌ جريان‌ برق‌ وصل‌ شده‌ باشند.

 10- قدرت‌ قطع‌:

 قدرت‌ قطع‌ عبارتست‌ از حداكثر مقدار ولت‌ آمپريست‌ كه‌ وسايل‌ قطع‌ كننده‌ در موقع‌ اتصال‌ كوتاه‌ و انجام‌ عمل‌ قطع‌ مدار بدون‌ آسيب‌ ديدن‌ مي‌توانند تحمل‌ كنند.

 11- كليد اطمينان‌:

 كليد اطمينان‌ كليديست‌ كه‌ در روي‌ مدار قرار گرفته‌ و مادام‌ كه‌ به‌ حالت‌ بسته‌ مي‌باشد دسترسي‌ به‌ يك‌ قسمت‌ مورد نظر از مدار بهنگام‌ برق‌ دار بودن‌ امكان‌ نداشته‌ باشد.

 12- فشار قوي‌ (ولتاژ قوي‌):

 ولتاژ بيش‌ از 2000 ولت‌ متناوب‌ نسبت‌ به‌ زمين‌ را فشار قوي‌ مي‌نامند.

 13- انفصال‌:

انفصال‌ يعني‌ جداكردن‌ قسمتي‌ از مدار از شبكه‌ اصلي‌ برق‌ به‌طوري‌كه‌ ديگر برق‎دار نباشد.

 14- كليد جدا كننده‌:

 به‌ كليدهاي‌ تيغه‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ قسمتي‌ از مدار را از شبكه‌ اصلي‌ از لحاظ‌ الكتريكي‌ قطع‌ نمايد.


فصل‌ اول‌

 بخش‌ اول‌ - پيشگيريهاي‌ عمومي

ماده‌ 1: تاسيسات‌ و دستگاه‌هاي‌ الكتريكي‌ بايد طوري‌ ساخته‌ و نصب‌ و بهره‌برداري‌ شود كه‌ در حين‌ كار از هر گونه‌ خطرات‌ ناشي‌ از تماس‌ با هادي‌هاي‌ برق‌ دار و همچنين‌ خطرات‌ حريق‌ مصون‌ بماند.

ماده‌ 2:  الف‌ - نوع‌ وسايل‌ تاسيسات‌ الكتريكي‌ بايد متناسب‌ با ولتاژ خط‌ و شرايط‌ بهره‌برداري‌ از آنها انتخاب‌ شود.

 ب‌ - تمام‌ وسايل‌ تاسيسات‌ الكتريكي‌ بايد با استانداردي‌ كه‌ از طرف‌ مقامات‌ صلاحيتدار تعيين‌ مي‌شود مطابقت‌ داشته‌ و علايم‌ مشخصه‌ آن‌ واضح‌ و آشكار باشد.

ماده‌ 3:  نصب‌ و تنظيم‌ و مراقبت‌ و آزمايش‌ و تعميرات‌ كليه‌ تجهيزات‌ تاسيسات‌ الكتريكي‌ فقط‌ بايد به‌وسيله‌ اشخاصي‌ كه‌ صلاحيت‌ فني‌ و تجربه‌ آنان‌ را مقامات‌ صلاحيتدار تصديق‌ كرده‌ باشند انجام‌ گردد.

ماده‌ 4: پس‌ از آماده‌ شدن‌ تاسيسات‌ الكتريكي‌ و پس‌ از هر گونه‌ تغييرات‌ اساسي‌ و قبل‌ از شروع‌ بهره‌ برداري‌ بايد مقام‌ صلاحيتداري‌ (غير از اجرا كننده‌ كار) تاسيسات‌ را بازديد نمايد و گواهي‌ مربوط‌ به‌ كامل‌ بودن‌ حفاظت‌ الكتريكي‌ آن‌ تاسيسات‌ و اجازه‌ شروع‌ بكار با آنها را بدهد.

ماده‌ 5: كارفرما موظف‌ است‌ كتابچه‌اي‌ حاوي‌ كليه‌ دستورها و مقررات‌ حفاظتي‌ مربوط‌ به‌ تاسيسات‌ يا ماشين‌هاي‌ الكتريكي‌ را در اختيار كارگراني‌ كه‌ متصدي‌ بكار انداختن‌ و مراقبت‌ آن‌ تاسيسات‌ يا ماشين‌هاي‌ الكتريكي‌ مي‌باشند و يا كارگراني‌ كه‌ مجبورند در مجاورت‌ آنها كار كنند بگذارد.

بخش‌ دوم‌ - جلوگيري‌ از تماس‌ با قطعات‌ برق‌ دار

ماده‌ 6:  براي‌ جلوگيري‌ از تماس‌ اشخاص‌ يا اشياء با مدارها يا وسايل‌ الكتريكي‌ برق‌دار متناوب‌ كه‌ اختلاف‌ پتانسيل‌ آنها نسبت‌ به‌ زمين‌ از 50 ولت‌ تجاوز مي‌كند و محصور ساختن‌ آنها امكان‌پذير نيست‌ بايد اين‌ مدارها يا وسايل‌ را در مكانهايي‌ بشرح‌ زير نصب‌ نمود:

 الف‌ - در اطاق‌ها و يا محوطه‌هايي‌ كه‌ جز اشخاص‌ صلاحيتدار شخص‌ ديگري‌ نتواند به‌ آنجا وارد شود.

 ب‌ - در بالكن‌ها، گالري‌ها يا روي‌ سكوهاي‌ بلندي‌ كه‌ دسترسي‌ اشخاص‌ عادي‌ با آنها غير ممكن‌ باشد.

ماده‌ 7: در جايي‌كه‌ ترانسفورماتور يا خازن‌ و يا ساير ادوات‌ و سيم‌هاي‌ لخت‌ ناقل‌ جريان‌ برق‌ روي‌ ديوار ساختمان‌ها نصب‌ مي‌شود بايد فاصله‌ محل‌ نصب‌ آنها را از پنجره‌ها يا روزنه‌هاي‌ ديوار به‌ اندازه‌ كافي‌ انتخاب‌ نمود تا از هر گونه‌ خطر آتش‌ سوزي‌ و تماس‌ تصادفي‌ اشخاص‌ از اين‌ پنجره‌ها يا روزنه‌ها با آن‌ وسايل‌ جلوگيري‌ شود.

 تبصره‌ -  در موقع‌ تعميرات‌ و نقاشي‌ و توسعه‌ دادن‌ ساختمان‌ها كه‌ كارگران‌ مجبورند در مجاورت‌ اينگونه‌ ادوات‌ برق‌ دار كار كنند بايد براي‌ محافظت‌ كارگران‌ از تماس‌ تصادفي‌ با آنها اقدامات‌ احتياطي‌ لازم‌ بعمل‌ آيد.

بخش‌ سوم‌ - فضاي‌ كار

ماده‌ 8: وسايل‌ و ماشين‌هاي‌ الكتريكي‌ كه‌ در موقع‌ برق‌ داشتن‌ احتياج‌ به‌ تنظيم‌ و يا آزمايش‌ دارند بايد طوري‌ نصب‌ شوند كه‌ دسترسي‌ به‌ آنها راحت‌ بوده‌ و فضاي‌ كار كافي‌ با جاي‌ پاي‌ مطمئني‌ در نقاط‌ لازم‌ براي‌ آزمايش‌ و تنظيم‌ آنها پيش‌بيني‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 9: كليدها و ساير وسايل‌ الكتريكي‌ شامل‌ قطعات‌ فلزي‌ لخت‌ برق‌ دار تا 650 ولت‌ متناوب‌ يا مستقيم‌ بايد طوري‌ نصب‌ شود كه‌ ارتفاع‌ فضاي‌ كار حداقل‌ دو متر و پانزده‌ سانتيمتر (7فوت‌) باشد تا دسترسي‌ به‌اين‌ وسايل‌ براي‌ تنظيم‌ و يا آزمايش‌ درموقع‌ برق‌‎دار بودن‌ بدون‌ خطر باشد در اين‌ موارد بايد عرض‌ فضاي‌ كار را به‌ اندازه‌هاي‌ زير انتخاب‌ نمود:

 الف‌ - براي‌ فضاي‌ كاري‌ كه‌ در يك‌ سمت‌ آن‌ قطعات‌ لخت‌ برق‌ دار وجود دارد 75 سانتي‌ متر (سي‌ اينچ‌)

ب‌ - در جايي‌كه‌ قطعات‌ لخت‌ برق‌دار در هر دو سمت‌ فضاي‌ كار وجود داشته‌ باشد 135 سانتيمتر (پنجاه‌ و چهار اينچ‌).

ماده‌ 10: از فضاي‌ كار مجاور قطعات‌ لخت‌ برق‌ دار نبايد جهت‌ عبور و مرور استفاده‌ كرد.

 

..................................................................................

متن این مطلب 29 صفحه می باشد. برای دریافت و مطالعه مطلب، فایل پیوست را دانلود نمایید.

رمز فایل :  www.hseexpert.com

 -

لینك مستقیم دانلود مطلب
پسورد فایل: www.hseexpert.com

نام *

 

دیدگاه شما *

 
  برای ارسال دیدگاه بدون نیاز به تایید، ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

  دیدگاه‌ها

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بدهید.

6670

تعداد اعضا

1831

بازدید امروز

4272

بازدید دیروز

0

متخصصین آنلاین

2

میهمان آنلاین

21144647

کل بازدیدها

تماس با ما

نام *  

ایمیل *    

متن پیام *  

ارسال

نرم افزار اندروید سایت

مجوزها

logo-samandehi
مرجع متخصصان سلامت ایمنی و محیط زیست HSEEXPERT Copyright © 2011- "HSEEXPERT.com" . All rights reserved. Designed by TAMDATA