شما می توانید مطالب و مقالات مرتبط با HSE را در سایت ثبت نمایید تا با نام شما در بخش قطره ای از در یای HSE نمایش داده شوند.

آيين نامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو

قسمتاول‌:

ماده‌ 1: تمامقطعاتمتحركخارجيموتورها و وسائليكهبرايانتقالنيرو بكار ميرود و همچنينكليهقسمتهايخطرناكماشينها كهدر حالكار ميباشند بايد دارايحفاظباشند مگر وقتيكهساختمانماشينطوريباشد كهتصادماشيا و يا اشخاصبا قطعاتمتحركغير ممكنباشد.

فصلاول‌ - مقرراتكلي

ماده 2 : در تهيهو ساختحفاظها بايد نكاتزير مراعاتگردد.

الف‌ - عملآنها موثر و قابلاطمينانباشد.

ب‌ - از دسترسيبهقسمتهايخطرناكماشيندر موقعكار جلوگيرينمايد.

ج‌ - برايمتصديدستگاهدر هنگامكار ناراحتيو مانعيايجاد نكند.

د - حتيالامكانموجبنقصانمحصولنگردد.

هـ- عملآنبطور خودكار يا با حداقلكوششانجامگيرد.

و - متناسببا نوعماشينو كار آنانتخابشود.

ز - مانعروغنكاري‌ - آزمايش‌ - تنظيمو تعمير ماشيننگردد.

ح‌ - بر حسبنوعماشينو شرائطكار آندوامو استقامتلازمرا دارا باشد.

ط‌ - دارايناهمواري‌ - زبريزوايايبرندهو زوائد تيز نباشد تا ايجاد خطراتيننمايد.

ي - بالاخرهحفاظبايد بهطرزيتهيهشدهباشد كهاز بروز هر گونهخطريجلوگيرينمايد.

فصلدوم‌- جنسحفاظها

ماده 3 : حفاظها يا پوششها ممكناستاز مصالحزير ساختهشدهباشند.

الف‌ - از اجزايفلزي‌ - قطعاتريختگي‌ - ورقآهنپر يا مشبك‌ - فلز رخدار يا توريفلزيكهرويقابياز نبشيلولهيا ميلهسوار شدهباشد.

ب‌ - از چوب‌ - پلاستيكيا مصالحديگريكهمناسببا وضعكار باشد.

فصلسوم‌ - نصب

ماده 4 : كليهحفاظها بايد بطور محكمبهماشينيا كفكارگاهيا بهديوار يا به سقفنصبشدهو در موقعكار ماشينحتماً در محلخود قرار گرفتهباشند.

فصلچهارم‌ - قابو پوششآن

برايساختمانحفاظها لازماستمقرراتذيلرعايتگردد مگر آنكهبا مقرراتآييننامههايديگر مغايرتداشتهباشد.

الف‌ - حفاظهايكوچكماده‌ 5: حفاظكوچكحفاظيرا گويند كهارتفاعآناز سطحزميناز 75 سانتيمتر كمتر بودهو سطحآناز يكمتر مربعتجاوز نكند قابايننوعحفاظها بايد حداقلاز ميلهگرد 10 ميليمترييا نبشي‌ 3*20*20 ميليمتر يا از نيمرخهايديگر كهدارايمقاومتهايينظير آنها باشند ساختهشود.

ب - حفاظهاي قيددار ماده‌ 6:برايتاميناستحكامو جلوگيرياز لرزشايننوعحفاظها بايستيتعداد لازمقيد و وسايلاتصالحفاظبهماشينو ساختمانرا در تمامارتفاعدر نظر گرفتدر هر صورتفاصلهاينقيدها نبايد از 90 سانتيمتر تجاوز كند.

ماده‌ 7:حفاظهاييكهابعاد آنها بيشتر از ابعاد ماده‌ 5 باشد قابآنها بايستيحداقلاز ميلهگرد اينچيا از نبشي‌ 3*25*25 ميليمتر يا از نيمرخهايديگريكهدارايمقاومتينظير آنها باشند ساختهشود.

ج‌ - حفاظهايبدونقيد ماده‌ 8: در موقعيكهحفاظبدونقيد رويزمينيا سكويكار نصبشدهقابحفاظرا ممكناستاز نبشي‌ 4 يا لولهاينچيا نيمرخهايديگريكهمقاومتينظير آنها دارند تهيهنمود.

ماده‌ 9: حفاظهايمكعبيشكلبايستيلااقلچهارگوشهآندارايپايههايقويتريباشند كهبتوانبهآسانيآنها را بهزمينمحكمكرد.

ماده‌ 10: حفاظهاياستوانهشكلبايد حداقلبهوسيله‌ 3 پايهبهزمينمتصلشوند.

د - اتصالاتماده‌ 11: تمامقطعاتحفاظها را بايد با وسائليبهممتصلكرد كهمقاومتآنها كافيو مناسببا ابعاد اجزاء حفاظباشد.

 

.....................................
(متن این مطلب 17 صفحه می باشد. برای دریافت و مطالعه ادامه مطلب، فایل پیوست را دانلود نمایید.)-

لينك مستقيم دانلود مطلب
پسورد فايل: www.hseexpert.com

نام *

 

دیدگاه شما *

 
  برای ارسال دیدگاه بدون نیاز به تایید، ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

  دیدگاه‌ها

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بدهید.

6474

تعداد اعضا

110

بازدید امروز

6204

بازدید دیروز

0

متخصصین آنلاین

1

میهمان آنلاین

18546007

کل بازدیدها

تماس با ما

نام *  

ایمیل *    

متن پیام *  

ارسال

نرم افزار اندروید سایت

مجوزها

logo-samandehi
مرجع متخصصان سلامت ایمنی و محیط زیست HSEEXPERT Copyright © 2011- "HSEEXPERT.com" . All rights reserved. Designed by TAMDATA