محورهای همایش :
آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان / صنعت
آموزش و بهسازی منابع انسانی در دانشگاه / مراکز آموزشی
آموزش منابع انسانی و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری
آموزش و توسعه پایدار
تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش
روش و الگوهای نوین آموزش
آموزش در سازمانهای پیشرو
نقش آموزش در ارتقای بهره وری و توانمندسازی نیروی انسانی
امکان سنجی استقرار آموزش در سازمان
شیوه های ارزشیابی و اثربخشی آموزش
نقش آموزش در ایجاد کارآفرینی فردی و سازمانی
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش
نقش آموزش در تقویت اخلاق حرفه ای
توسعه منابع انساني با استفاده از آموزشهاي الکترونیکی
تجربه های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه آموزش