اولین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی پاک

محور های همایش
برنامه ريزي و آمايش سرزمين
 • – تئوري برنامه ريزي محيط زيست
 • – برنامه ريزي شهري، روستائي و منطقه اي
 • – برنامه ريزي آمايشي و كاربري اراضي
 • – برنامه ريزي اكوسيستمي براي حفاظت از تنوع زيستي
 • – ارزيابي­هاي زيست محيطي بر محيط زيست
 • – پايش محيط زيست
 • – ارزيابي ريسك زيست محيطي
 • – مدل­هاي آمايش سرزمين
 • – اثرات زيست محيطي پروژه­ ها و طرح­هاي كلان
 • – توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن­ها
 • – بهداشت، ايمني و محيط زيست
 • – بهداشت محيط شهري و روستايي
 • – بهداشت محيط در شرايط اضطراري و بحران­ها
 • – كليات خدمات بهداشتي (مواد غذايي، مسكن)
 • – معرفي نرم افزارهاي تخصصي بهداشت محيط ومحيط زيست
 • – كاربرد فناوري نانو در بهداشت محيط ومحيط زيست
 • – روش هاي ارزيابي و مديريت ريسك
فن آوري هاي نوين زيست محيطي(GIS,RS)
 • – كاربرد فناوري GIS و RS در شناسايي اكوسيستم هاي طبيعي
 • – كاربرد فناوري GIS و RS در منابع آب
 • – روش­هاي مكان دار كردن مطالعات محيط زيست
 • – تحليل­هاي اكوسيستمي با استفاده از روش هاي GIS و RS
 • – رتعيين قابليت هاي تفرجي پارك ها با استفاده از GIS – GIS و كاربران در طرح هاي توسعه شهري
محيط زيست و انرژي
 • – شناسايي، بهروري، ذخيره سازي، انرژي هاي تجديدپذير و پاك و شناسايي منابع
 • – اثرات محيط زيستي استفاده از منابع مختلف انرژي
 • – فن‌آوري­هاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي
 • – سياست گذاري و مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي
 • – ابعاد مختلف اقتصادي بهروري منابع انرژي
 • – فرهنگ سازي و تشويق به جايگزيني سوخت هاي پاك
 • – طراحي محيط شهري پايدار با تاكيد بر كاهش مصرف انرژي و ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان
محيط زيست و تنوع زيستي
 • – مهمان هاي ناخوانده محيط زيست
 • – آينده تنوع زيستي آبزيان در اكوسيستم هاي آبي داخلي
 • – سرزمين شناسي و حفاظت از آن
 • – حفاظت از تنوع زيستي گياهي و جانوري
 • – حفاظت از گونه ­هاي در معرض خطر انقراض
 • – بررسي عوامل موثر در بروز كاهش تنوع زيستي حامل از بهره برداري هاي غير اصولي در اكوسيستم هاي خشكي و آبي
تغييرات آب و هوائي و اقليمي
 • – اثرات زيست محيطي تغييرات آب و هوا در مقياس جهاني
 • – اثرات زيست محيطي تغييرات آب و هوا در مقياس محلي
 • – تنوع زيستي در اكوسيستم هاي آبي، خشكي
 • – اثرات اقتصادي و اجتماعي تغييرات آب و هوا
 • – گازهاي گلخانه اي و گرمايش جهاني و تاثيرات اقتصادي آن
 • – تغييرات اقليمي و امنيت انرژي (راهبردها و سياست‌ها)
 • – خشكسالي و راه كارهاي كاهش اثرات آن
مهندسي طراحي محيط زيست
 • – اصول و مباني طراحي محيط فضاي سبز
 • – طراحي و برنامه ريزي تفرجگاه‌ و پارك­هاي ملي
 • – طراحي و معماري بومي با رويكرد اسلامي منطبق بر فضاي سبز
 • – طراحي اكولوژيك و پايدار – بازسازي و بهسازي محيطي
 • – نقش طراحي محيطي در كاهش اثرات زيست محيطي
 • – طراحي شهري، بهسازي محيط زيست
 • – فضاي سبز و محيط زيست شهري
 • – شهرنشيني و اثرات زيست محيطي ناشي از طرح­هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
 • – اكولوژي شهري و شهر سبز
 • – نقش مواد و مصالح در طراحي فضاهاي تفرجي
 • – نقش فضاهاي سبز و باز شهري در كاهش تنش‌هاي زيست محيطي
 • – اصول و مباني طراحي محيط پايدار شهري و حومه شهري
 • – برنامه هاي توسعه شهري و محيط زيست
 • – برنامه ريزي ملي و منطقه اي و سياست‌هاي زيست محيطي
 • – استفاده از فن آوري­هاي نوين در فضاي سبز شهري
 • – كاربرد اصول اكولوژيكي در مديريت و برنامه ريزي فضاي سبز شهري
 • – كنترل انفعالات درون و برون مرزي مواد زائد زيان آور
سوانح و بحران هاي محيط زيستي
 • – بررسي عوامل موثر در تخريب لايه ازون ناشي از ورود آلاينده ها به جو و ارائه راهكارهاي كاهش سطح آلودگي
 • – شناخت سوانح و تهديدهاي محيط زيستي (سوانح شيميايي، هسته اي، ميكروبي، بيولوژيك و مديريت بحران‌ها و سوانح زيست محيطي و روش‌هاي كاهش آن)
 • – چالش‌هاي سوانح طبيعي در محيط‌هاي شهري
 • – سياست گذاري قوانين و مقررات در مديريت بحران و سوانح
 • – به حداقل رساندن بحران هاي زيست محيطي شهري
 • – بحران هاي زيست محيطي ناشي از ورود گونه هاي مهاجم به اكوسيستم بومي
اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محيط زيست
 • – مباني نظري اقتصاد محيط زيست
 • – روش­ها و فنون در اقتصاد محيط زيست
 • – ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي
 • – حسابداري زيست محيطي
 • – مسائل و مشكلات روش هاي موجود مباني نظري حقوق محيط زيست
 • – مراجع و روند قانونگذاري در محيط زيست
 • – قوانين و مقررات در سطح ملي و بين المللي
 • – تدوين و اجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست
 • – چالش­هاي منطقه اي و بين المللي زيست محيطي
 • – جرائم زيست محيطي
 • – مباني نظري و تئوري­هاي و تكنيك­هاي آموزش محيط زيست
 • – ارزشگذاري اقتصادي تالاب ها به جهت تفرج و توريسم پروري
 • – روش­هاي ارتقاء آموزش محيط زيست در كليه سطوح
 • – روش­هاي ارتقاء فرهنگ زيست محيطي
 • – نقش مشاركت مردمي در حوزه محيط زيست
 • – روش­هاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
 • – آينده‌ پژوهي در حوزه محيط ‌زيست
 • – توليد ملي در راستاي اقتصاد سبز
 • – نقش آموزش محيط زيست در توسعه پايدار زيست محيطي
آب و فاضلاب
 • – انواع آلاينده­هاي آب
 • – كيفيت آب آشاميدني و رعايت استانداردهاي ملي و جهاني
 • – تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي
 • – مديريت كاهش آلودگي آب­هاي سطحي و زيرزميني
 • – اثرات زيست محيطي آفت كش ها بر منابع آب هاي زيرزميني
 • – استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده­ها و پساب­هاي تصفيه شده
 • – مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
 • – فن آوري­هاي نوين در پايش و حذف آلاينده ­هاي آب
 • – بررسي علل خشكسالي سال­هاي اخير
 • – خشك شدن تالاب­ها
 • – روش­هاي نوين آبياري، مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي
 • – بررسي نقش آلودگي آب هاي سطحي در كاهش گونه ايي اكوسيستم هاي كف زي
 • – آبخوان ها و نقش آن در اكوسيستم هاي طبيعي
هوا و صوت
 • – شناسايي و كنترل آلودگي­هاي صوتي و ارائه و بررسي طرح­هاي جامع كاهش آلودگي هوا
 • – آلودگي هوا، شناسايي منابع، آلاينده­ها و مخاطرات بهداشتي
 • – ريزگردها و اثرات زيست محيطي آن و راه كارهاي كنترلي
 • – روش­­هاي نوين كنترل آلودگي هوا
 • – استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
 • – پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
 • – ابعاد روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا – نقش پالايشگاه هاي صنعتي در تخريب اكوسيستم منطقه ايي
خاك
 • – شناسايي و پايش آلاينده­هاي خاك
 • – حذف آلاينده­ هاي خاك با استفاده از فناوري­ هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي و غيره
 • – استانداردهاي حد مجاز آلاينده­ها در خاك
 • – مديريت پسماند و بازيافت
 • – مديريت پسماند (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، بازيافت)
 • – مديريت و بازيافت مواد زائد خطرناك
 • – مكان يابي، ساماندهي و مهندسي مكان­هاي دفن بهداشتي پسماندها
 • – فناوري­ هاي نوين در فرآيند مديريت پسماند
 • – توليد مواد و انرژي از پسماند
 • – اقتصاد و مديريت پسماندها
 • – قوانين، مقررات و استانداردهاي مديريت پسماندها در ايران و ساير كشورها
 • – مشاركت بخش خصوصي در فرآيند مديريت پسماند
 • – نقش آموزش و فرهنگ سازي در مديريت تفكيك از مبدا
 • – روش هاي بازيافت
محيط زيست و علوم مختلف
 • – بيوتكنولوژي و محيط زيست
 • – نانوتكنولوژي و محيط زيست
 • – محيط زيست و فناوري اطلاعات
 • – محيط زيست و پزشكي
 • – فيزيك و محيط زيست
 • – حمل و نقل و محيط زيست
 • – صنعت، معدن و محيط زيست
 • – سوخت، انرژي و محيط زيست
 • – علوم جانوري و محيط زيست
 • – زمين شناسي زيست محيطي
 • – كشاورزي و محيط زيست
 • – منابع طبيعي و محيط زيست
 • – هواشناسي و محيط زيست
 • – شيمي، پتروشيمي و محيط زيست
 • – معماري، شهرسازي و محيط زيست
 • – عمران، ساخت و ساز و محيط زيست
 • – گردشگري، منابع طبيعي و محيط زيست
 • – و ساير عرصه هاي علوم و فناوري مرتبط با محيط زيست
 • اكو توريسم و محيط زيست
 • – تفرج گرايي و تالاب ها
 • – اكوتوريسم و نقش آن در اقتصاد بومي
 • – اكوتوريسم، مخاطرات و معضلات ناشي از آن
 • – نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار
محيط زيست و توسعه پايدار
 • – مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
 • – ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها -فضاي سبز و محيط زيست شهري
 • – شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
 • – مسائل محيط زيست كلان شهرها -اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها -
 • – كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
 • – اكولوژي شهري و شهر سبز
 • – شهرها و سيستم مديريت محيط زيست -توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
 • – اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
 • – همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست -مكانيسم هاي توسعه پاك
 • – اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
 • – ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
 • – مديريت پسماند در شهرها
 • – فاضلاب شهري و تصفيه
 • – طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
 • – حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي مجيط زيستي آن
محيط زيست
 • – زيستگاه ها و تنوع زيستي
 • – آلودگي‌هاي محيط زيست
 • – مديريت محيط زيست
 • – محيط زيست و آمايش سرزمين
 • – پساب و پسماند ومحيط زيست
 • – انرژي ومحيط زيست
 • – تنوع زيستي و نقش آن در محيط زيست
 • – كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در محيط زيست
 • – تالاب ها و محيط زيست
 • – دريا ها ومحيط زيست
 • – حقوق ومحيط زيست
 • – سنجش از دور ومحيط زيست
 • – آموزش ومحيط زيست
 • – برنامه ريزي ومحيط زيست
 • – فرهنگ ومحيط زيست
مهندسي كشاورزي
 • – مهندسي توليدات گياهي
 • – اصلاح گياهان باغباني
 • – توليد محصولات باغباني
 • – حشره شناسي كشاورزي
 • – بيماري شناسي گياهي
 • – بيوتكنولوژي كشاورزي
 • – شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز
 • – مديريت كشاورزي
 • – مهندسي فضاي سبز
 • – گياه‌ پزشكي(مديريت تلفيقي آفات، بيماري‌هاي گياهي، علف‌هاي هرز)
 • – پدافند غيرعامل و امنيت زيستي
منابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
 • – آبخيزداري و توسعه پايدار
 • – مرتع داري و منابع طبيعي
 • – حفاظت كيفي و كمي منابع طبيعي
 • – تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدار
جنگل و صنايع چوب
 • – جنگداري و مهندسي جنگل
 • – جنگل شناسي و اكولوژي جنگل
 • – فرآورده هاي چندسازه چوب
 • – حفاظت و اصلاح چوب
 • – بيولوژي و آناتومي چوب
 • – صنايع خمير و كاغذ
 • – طراحي و مهندسي چوب
 • – مسايل اقتصادي
 • –اجتماعي جنگل
شيلات
 • – تكثير و پرورش آبزيان
 • – فرآوري محصولات شيلاتي
 • – بوم شناسي آبزيان شيلاتي
 • – صيد و بهره برداري آبزيان
 • مديريت مناطق بياباني
 • – آبياري، مرتع و آبخيزداري مناطق بياباني
 • – خاك‌شناسي مناطق بياباني
 • – محيط زيست و منابع طبيعي بيابان
 • – بيابان زدايي، توسعه و عمران مناطق بياباني
آبياري و زهكشي
 • – سازه هاي آبي و مديريت منابع آب
 • – مهندسي منابع آب
 • – هواشناسي كشاورزي
 • – حفاظت كيفي و كمي منابع آب
 • – افزايش بهره‌ وري توزيع، انتقال و مصرف آب
 • – مديريت آب در مزرعه و پايش منابع آبي
 • – بهره برداري از آب‌هاي زيرزميني و استفاده از منابع آب غير متعارف
 • – روش‌هاي نوين در آبياري و زهكشي
زراعت و اصلاح نباتات
 • – اصلاح نباتات
 • – زراعت
 • – علوم و تكنولوژي بذر
 • – كشاورزي اكولوژيك (اگرواكولوژي)
مهندسي اقتصاد كشاورزي
 • – سياست و توسعه كشاورزي
 • – اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي
 • – اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
 • – بازاريابي محصولات كشاورزي
 • – اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي
 • – نقش نظام اقتصادي و بيمه‌اي در توسعه كشاورزي
علوم باغباني
 • – گياهان دارويي، ادويه‌اي و نوشابه‌اي
 • – باغباني ميوه‌ كاري
 • – باغباني سبزي‌كاري
 • – پرورش گياهان زينتي
 • – فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
 • – فيزيولوژي و اصلاح سبزي‌ها – فيزيولوژي و اصلاح گل و گياه زينتي
 • – فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي
 • – ادويه‌اي و عطري
 • – فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصولات باغباني
 • – بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني
ترويج و آموزش كشاورزي
 • – ترويج و آموزش كشاورزي
 • – آموزش بهره‌ گيري از فناوري‌هاي نوين در كشاورزي
 • – بهينه‌ سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي
 • – آموزش و گذر از كشاورزي مرسوم به كشاورزي ارگانيك
 • – كاربرد داده‌هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي
 • – كاربرد IT و ICT در ترويج و توسعه كشاورزي
علوم خاك
 • – شيمي و حاصلخيزي خاك
 • – فيزيك و حفاظت خاك
 • – بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
 • – پيدايش، رده‌ بندي و ارزيابي خاك
علوم دام و طيور
 • – اصلاح نژاد دام
 • – تغذيه دام، طيور و نشخواركنندگان
 • – مديريت دامپروري
 • – فيزيولوژي دام و طيور
 • – توليد طيور(پرورش و مديريت)
مهندسي صنايع غذايي
 • – صنايع غذايي
 • – علوم مواد غذايي
 • – زيست فنّاوري مواد غذايي
مكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم
 • – طراحي و ساخت
 • – انرژي‌هاي تجديدپذير
 • – فناوري پس از برداشت
 • – مديريت و تحليل سامانه‌ها
 • – انرژي، بازيافت و مديريت پسماند
محور اصلي انرژي
 • – انرژي باد
 • – انرژي زمين گرمايي
 • – بيوگاز و زيست توده
 • – پيل هاي سوختي
 • – انرژي وابسته به آب
 • – انرژي هيدروژن
 • -انرژي ومحيط زيست
 • – سيستم هاي انرژي هيبريد
 • – مديريت و بهينه سازي انرژي
 • – بازيافت انرژي
 • – روش هاي ذخيره سازي انرژي
 • – اثرات محيط زيستي منابع انرژي تجديد پذير
 • – ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و فني منابع انرژي پاك
 • – و ساير محورهاي مرتبط با مديريت انرژي هاي نو و پاك
شهر همایش: شهر اهواز
تاریخ برگزاری: 1402/08/26
تاریخ میلادی: 17-11-2023
مهلت ارسال اصل مقاله: 1402/08/18
مهلت ثبت نام: 1402/08/22
 
اطلاعات تماس
تلفن دبیرخانه: 09361578210
فکس دبیرخانه: 09333498126
ایمیل: info@confnashr.ir
 
 
 
 
 

 


این مطلب را به اشتراک بگذارید:


HSEexpert.comهمایش HSEاولین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی در علوم کشاورزیمنابع طبیعیمحیط زیست و انرژی پاک


نام *

 

دیدگاه شما *

 
  برای ارسال دیدگاه بدون نیاز به تایید، ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

  دیدگاه‌ها

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بدهید.

7963

تعداد اعضا

4021

بازدید امروز

10352

بازدید دیروز

0

متخصصین آنلاین

1

میهمان آنلاین

23704991

کل بازدیدها

تماس با ما

نام *  

ایمیل *    

متن پیام *  

ارسال

نرم افزار اندروید سایت

مجوزها

logo-samandehi
مرجع متخصصان سلامت ایمنی و محیط زیست HSEEXPERT Copyright © 2011- "HSEEXPERT.com" . All rights reserved. Designed by TAMDATA