سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

محورهای کنفرانس
۱-کشاورزی و توسعه پایدار
 • – اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
 • – تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
 • – فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
 • – ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
 • – علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
 • – میوه های مناطق معتدله
 • – هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • – مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
 • – شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی
 • – اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
 • – به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
 • – ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
 • – ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
 • – نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
 • – نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
 • – نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
 • – نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار
۲- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
 • – آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی
 • – چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی
 • – بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی
 • – چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی
 • – کشاورزی با رویکرد دام و طیور
 • – بحران آب در بخش کشاورزی
 • – تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری
 • – آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور
 • – آمایش سرزمین، شناخت استعدادها
 • – تولید پایدار، امنیت تولیدکننده
 • سایر مباحث مرتبط….
۳- منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • – مباحث نوین در منابع طبیعی
 • – تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
 • – استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
 • – روشهای پالایش در منابع طبیعی
 • – ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی
۴- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 • – آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
 • – مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
 • – حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
 • – کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
 • – مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
 • – نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
 • – تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه
 • – روشهای مصرف کود در خاک
 • – هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
 • – اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی
 • – پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها
۵- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
 • – محصولات تراریخته
 • – بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
 • – زراعت و اصلاح نباتات
 • – روشهای جدید به نژادی در گیاهان
 • – بیوتکنولوژی ، کشت بافت
۶- مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
 • – صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
 • – سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
 • – بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
 • – بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
 • – مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 • – الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها
۷- علوم صنایع غذایی
 • – مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
 • – علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
 • – بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
 • – بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
 • – فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
 • – میکروب شناسی مواد غذایی
۸- علوم دامی و دامپزشکی
 • – کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
 • – تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
 • – کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
 • – مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
 • – نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
 • – روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
 • – فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
 • – نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
 • – دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
 • – بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
 • – کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
 • – جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور
۹- علوم شیلات و آبزیان
 • – کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
 • – نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
 • – تکثیر و پرورش آبزیان
 • – بهداشت و بیماری های آبزیان
 • – صید و بهره برداری
۱۰- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
 • – کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
 • – ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
 • – تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
 • – بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
 • – کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
 • – گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
 • – روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
 • – هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
 • – الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
 • – مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
 • – سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
 • – به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
 • – مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
 • – کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار
۱۱- گیاهان دارویی
 • – گیاهان دارویی (اکولوژی و اکوفیزیولوژی – فرآوری، بسته بندی و صنعت )
 • – بهره برداری از منابع طبیعی – فرآوری- زیست شناسی
 • – بیوتکنولوژی – فارماکولوژی – میکروبیولوژی
 • – طب سنتی
 • – اقتصاد و بازرگانی
 • – مهارت‌ها و اشتغال زایی
 • – گردشگری
 • – مبارزه با آفات
 • – علف های هرز
 • – نقش گیاهان دارویی در استفاده کمتر از داروهای شیمیایی
 • – جایگزینی و فرهنگ سازی گیاهان دارویی
 • – سایر مباحث مرتبط
۱۲- گیاه پزشکی
 • – مدیریت تلفیقی آفات
 • – بیماریهای گیاهی
 • – علف های هرز و توسعه پایدار
 • – اصول و مبانی دفع آفات و تولیدات سالم
 • – معرفی و شناخت عوامل بیماریزای گیاهی
 • – روش های نوین در کنترل و مدیریت علف های هرز در جهت استفاده کمتر از سموم
 • سایر مباحث مرتبط …
۱۳- علوم زراعت
 • – تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
 • – کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
 • – مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
 • – تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
 • – زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم
 • – روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
 • – فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت
۱۴- علوم جنگل و مرتع
 • – علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
 • – روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
 • – جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل
 • – مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل
 • – سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
 • – کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
 • – جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل
 • – نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل
 • – پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • – اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل
 • – آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
 • – اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
 • – مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
 • – کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
 • – محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
 • – مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع
۱۵- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی
 • – کاربرد نانو در علوم کشاورزی
 • – کاربرد نانو در علوم محیط زیست
 • – نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
 • – کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
 • – نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
 • – نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
 • – نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
 • – کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی
۱۶- بیابان و بیابان زدایی
 • – ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
 • – بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
 • – اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
 • – کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
 • – بیابانزایی و توسعه پایدار
 • – خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی
۱۷- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
 • – زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
 • – آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
 • – خشکسالی و تغییرات اقلیمی
 • – طوفان ، صاعقه و ریزگرد
 • – کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی
 • – نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
 • – اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت
 • – حیات وحش و استفاده چند منظوره
۱۸- مدیریت انرژی و توسعه پایدار
 • – انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و…
 • – انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و … )
 • – مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
 • – محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
 • – آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
 • – نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست
 • – سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
 • – فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
 • – سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
 • – روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن
 • – نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار
 • – راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن
 • – تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
 • – شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران
 • – بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
۱۹- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست
 • – نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
 • – آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
 • – نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور
 • – نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
 • – نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی
 • – نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی
 • – کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست
۲۰- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی
 • – نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
 • – تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
 • – اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
 • – تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت
 • – اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
 • – پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
 • – اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
 • – توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
 • – قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم
۲۱- زیست بوم پایدار و توسعه
 • – محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
 • – پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
 • – حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
 • – ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
 • – شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
 • – مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
 • – صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست
۲۲- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
 • – مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
 • – روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
 • – استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • – آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
 • – مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
 • – اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
 • – تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
 • – کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
 • – مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
۲۳- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار
 • – تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
 • – مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
 • – جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
 • – مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
 • – زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
 • – مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
 • – روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی
۲۴- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)
 • – پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
 • – ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
 • – شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
 • – پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • – شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
 • – استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
 • – ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن
 • – مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا
۲۵- محیط زیست ،آب و فاضلاب
 • – انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
 • – مهندسی آب و فاضلاب
 • – فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
 • – تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
 • – خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
 • – مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
 • – اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
 • – استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
 • – مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
 • – روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
۲۶- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
 • – اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست
 • – فضای سبز و محیط زیست شهری
 • – شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • – اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • – اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • – مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • – ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 • – حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • – کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • – اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
 • – توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • – اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • – ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
 • – طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 • – نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
 • – اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری
۲۷- محیط زیست شهری
 • – اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز
 • – برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
 • – خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات
 • – فناوری اطلاعات و خدمات شهری
 • – خدمات شهری و ارتقای محیط زیست
 • – فناوری های نوین و محیط زیست شهری
 • – مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
 • – قوانین، خدمات و محیط زیست شهری
 • – چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری
 • – فضای سبز و محیط زیست شهری
 • – ارزیابی اثرات محیط زیست در شهرها
 • – اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها
 • – اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • – مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • – مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • – حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • – اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
 • – ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
 • – طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 • – نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
۲۸- مدیریت سبز
 • – مدیریت سبز
 • – نوآوری سبز
 • – اقتصاد زیست‌محیطی
 • – منطقه سبز و شهر پایدار
 • – اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی
 • – مدیریت محصول سبز
 • – دفتر کار سبز
 • – ساختمان سبز
 • – طراحی سبز
 • – تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
۲۹- پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست
 • – الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت
 • – تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید
 • – بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • – پایش های زیست محیطی
 • – فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست
 • – بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی
 • – فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
 • – کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست
 • – کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها
 • – کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
 • – روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار
 • – کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی
 • – استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک
 • – زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها
 • – ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها
 • – محیط زیست و فناوری اطلاعات
 • – روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
 • – روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست
 • – بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی
 • – الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی
 • – سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست
 • – اکوتوریسم و محیط زیست
 • – محیط زیست و و تولید سالم
 • – قوانین جرایم زیست محیطی
 • – حقوق محیط زیست
 • – توسعه پایدار در منابع طبیعی
۳۰- توریسم، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار
 • – گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
 • – گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
 • – گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
 • – مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
 • – استانداردسازی خدمات گردشگری
 • – زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
 • – گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
 • – نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
 • – گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
 • – رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
 • – فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
 • – اکوتوریسم و گردشگری معاصر
 • – گردشگری و انرژی های نو و پایدار
 • – آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
 • – ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
 • – موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
 • – نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
 • – گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
 • – مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
 • – گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی
 • – گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
 • – گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت
 • – گردشگری در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 • – استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
 • – تغییرات آب و هوایی و گردشگری
 • – گردشگری مذهبی ، فرهنگی
 • – گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار
 • – گردشگری الکترونیک ، گردشگری و جهانی شدن
 • – گردشگری و زنان ، گردشگری و معماری
 • – گردشگری وموسیقی های محلی
 • – نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
 • – آموزش و تورگردانی گردشگری
 • و سایر موضوعات مرتبط با کشاورزی و محیط زیست…
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
شهر همایش: شهر تهران
تاریخ برگزاری: 1402/08/25
تاریخ میلادی: 16-11-2023 November
مهلت ارسال اصل مقاله: 1402/07/30
مهلت ثبت نام: 1402/08/22
 
اطلاعات تماس
تلفن: 44233266-021
آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان ستارخان، مجتمع اداری صدف واحد ۵۵
 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


HSEexpert.comهمایش HSEسومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی کشاورزیمنابع طبیعی و محیط زیست


نام *

 

دیدگاه شما *

 
  برای ارسال دیدگاه بدون نیاز به تایید، ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

  دیدگاه‌ها

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بدهید.

8179

تعداد اعضا

1752

بازدید امروز

7254

بازدید دیروز

0

متخصصین آنلاین

348

میهمان آنلاین

24870494

کل بازدیدها

تماس با ما

نام *  

ایمیل *    

متن پیام *  

ارسال

نرم افزار اندروید سایت

مجوزها

logo-samandehi
مرجع متخصصان سلامت ایمنی و محیط زیست HSEEXPERT Copyright © 2011- "HSEEXPERT.com" . All rights reserved. Designed by TAMDATA