محورهای کنفرانس
 
1-کشاورزی و توسعه پایدار
 • – اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
 • – تحقیقات، مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی
 • – فناوری های نوین، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
 • – ایمنی زیستی، مهندسی ژنتیک، کشاورزی ارگانیک
 • – علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
 • – میوه های مناطق معتدله
 • – هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • – مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
 • – شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، آفات و بیماری های گیاهی
 • – اقتصاد، بازاریابی، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
 • – به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
 • – ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
 • – ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
 • – نقش ترویج در اکوتوریسم، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
 • – نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
 • – نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
 • – نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار
۲- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
 • – آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی
 • – چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی
 • – بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی
 • – چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی
 • – کشاورزی با رویکرد دام و طیور
 • – بحران آب در بخش کشاورزی
 • – تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری
 • – آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور
 • – آمایش سرزمین، شناخت استعدادها
 • – تولید پایدار، امنیت تولیدکننده
 • سایر مباحث مرتبط….
۳- منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • – مباحث نوین در منابع طبیعی
 • – تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
 • – استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
 • – روشهای پالایش در منابع طبیعی
 • – ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی
۴- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 • – آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
 • – مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک، آبیاری و زهکشی
 • – حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
 • – کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
 • – مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
 • – نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
 • – تغذیه خاک های کشاورزی، رابطه آب و خاک و گیاه
 • – روشهای مصرف کود در خاک
 • – هیدرولوژی، خاک شناسی و اقلیم شناسی
 • – اصلاح خاک های شور، قلیایی و اسیدی
 • – پخش سیلاب، آمایش سرزمین، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها
۵- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
 • – محصولات تراریخته
 • – بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
 • – زراعت و اصلاح نباتات
 • – روشهای جدید به نژادی در گیاهان
 • – بیوتکنولوژی، کشت بافت
۶- مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
 • – صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
 • – سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
 • – بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
 • – بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
 • – مشاغل خانگی، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 • – الگوهای حمایتی بخش کشاورزی، مدیریت در بخش تعاونی ها
۷- علوم صنایع غذایی
 • – مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
 • – علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
 • – بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
 • – بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
 • – فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
 • – میکروب شناسی مواد غذایی
۸- علوم دامی و دامپزشکی
 • – کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
 • – تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
 • – کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
 • – مدیریت و پرورش ، بهداشت، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
 • – نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
 • – روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
 • – فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
 • – نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
 • – دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
 • – بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
 • – کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
 • – جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور
۹- علوم شیلات و آبزیان
 • – کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
 • – نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
 • – تکثیر و پرورش آبزیان
 • – بهداشت و بیماری های آبزیان
 • – صید و بهره برداری
۱۰- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
 • – کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
 • – ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
 • – تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
 • – بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
 • – کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
 • – گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
 • – روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
 • – هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
 • – الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
 • – مدیریت باغ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
 • – سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
 • – به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
 • – مدیریت علف های هرز، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
 • – کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار
۱۱- گیاهان دارویی
 • – گیاهان دارویی (اکولوژی و اکوفیزیولوژی – فرآوری، بسته بندی و صنعت )
 • – بهره برداری از منابع طبیعی – فرآوری- زیست شناسی
 • – بیوتکنولوژی – فارماکولوژی – میکروبیولوژی
 • – طب سنتی
 • – اقتصاد و بازرگانی
 • – مهارت‌ها و اشتغال زایی
 • – گردشگری
 • – مبارزه با آفات
 • – علف های هرز
 • – نقش گیاهان دارویی در استفاده کمتر از داروهای شیمیایی
 • – جایگزینی و فرهنگ سازی گیاهان دارویی
 • – سایر مباحث مرتبط
۱۲- گیاه پزشکی
 • – مدیریت تلفیقی آفات
 • – بیماریهای گیاهی
 • – علف های هرز و توسعه پایدار
 • – اصول و مبانی دفع آفات و تولیدات سالم
 • – معرفی و شناخت عوامل بیماریزای گیاهی
 • – روش های نوین در کنترل و مدیریت علف های هرز در جهت استفاده کمتر از سموم
 • سایر مباحث مرتبط …
۱۳- علوم زراعت
 • – تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
 • – کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
 • – مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
 • – تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
 • – زراعت ملکولی، مدل سازی در زراعت، اگروتروریسم
 • – روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
 • – فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت
۱۴- علوم جنگل و مرتع
 • – علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
 • – روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
 • – جنگل و جنگل نشینان، بهره برداری و حمل و نقل جنگل
 • – مهندسی جنگل، ساختار و توالی جنگل
 • – سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
 • – کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
 • – جنگلداری و مدیریت جنگل، محصولات غیر چوبی جنگل
 • – نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل
 • – پرورش جنگل، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • – اقتصاد، اکوتوریسم، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل
 • – آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
 • – اصلاح، احیاء و توسعه مراتع، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
 • – مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
 • – کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
 • – محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
 • – مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع، اقتصاد مرتع
۱۵- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی
 • – کاربرد نانو در علوم کشاورزی
 • – کاربرد نانو در علوم محیط زیست
 • – نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
 • – کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
 • – نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
 • – نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
 • – نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
 • – کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی، علوم دامی، محیط زیست و منابع طبیعی
۱۶- بیابان و بیابان زدایی
 • – ارزیابی، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
 • – بیابانزائی و بیابانزدائی، فرسایش بادی و ریز گردها
 • – اهمیت مناطق بیابانی، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
 • – کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
 • – بیابانزایی و توسعه پایدار
 • – خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی
۱۷- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
 • – زمین لرزه، رانش زمین، سیل و مخاطرات دریایی
 • – آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
 • – خشکسالی و تغییرات اقلیمی
 • – طوفان ، صاعقه و ریزگرد
 • – کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی
 • – نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
 • – اکو توریسم و تفرجگاه، مدیریت بهره وری از طبیعت
 • – حیات وحش و استفاده چند منظوره
۱۸- مدیریت انرژی و توسعه پایدار
 • – انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و…
 • – انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و … )
 • – مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
 • – محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
 • – آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
 • – نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست
 • – سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
 • – فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
 • – سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
 • – روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن
 • – نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار
 • – راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی، استانداردها و معیارهای آن
 • – تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
 • – شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران
 • – بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
۱۹- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست
 • – نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
 • – آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
 • – نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور
 • – نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
 • – نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی
 • – نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی
 • – کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست
۲۰- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی
 • – نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
 • – تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
 • – اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی، جنگل ها، مراتع وروند بیابانزائی
 • – تغییر اقلیم، تهدید یا فرصت
 • – اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
 • – پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
 • – اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
 • – توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
 • – قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم
۲۱- زیست بوم پایدار و توسعه
 • – محیط زیست، اجتماع، اقتصاد و زیست بوم پایدار
 • – پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
 • – حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
 • – ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
 • – شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
 • – مدیریت پسماند و زیست بوم، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
 • – صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست
۲۲- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
 • – مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
 • – روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
 • – استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • – آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
 • – مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
 • – اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
 • – تنوع زیستی و توسعه پایدار، مدیریت پسماند و بازیافت
 • – کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
 • – مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
۲۳- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار
 • – تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
 • – مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
 • – جغرافیا و برنامه ریزی( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
 • – مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
 • – زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
 • – مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
 • – روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی
۲۴- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)
 • – پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
 • – ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
 • – شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
 • – پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • – شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
 • – استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
 • – ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن
 • – مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا
۲۵- محیط زیست ،آب و فاضلاب
 • – انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
 • – مهندسی آب و فاضلاب
 • – فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
 • – تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
 • – خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
 • – مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
 • – اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
 • – استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
 • – مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
 • – روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
۲۶- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
 • – اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست
 • – فضای سبز و محیط زیست شهری
 • – شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • – اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • – اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • – مسائل محیط زیست کلان شهرها، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • – ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 • – حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • – کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • – اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
 • – توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • – اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • – ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
 • – طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 • – نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
 • – اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری
 
۲۷- محیط زیست شهری
 • – اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز
 • – برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
 • – خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات
 • – فناوری اطلاعات و خدمات شهری
 • – خدمات شهری و ارتقای محیط زیست
 • – فناوری های نوین و محیط زیست شهری
 • – مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
 • – قوانین، خدمات و محیط زیست شهری
 • – چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری
 • – فضای سبز و محیط زیست شهری
 • – ارزیابی اثرات محیط زیست در شهرها
 • – اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها
 • – اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • – مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • – مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • – حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • – اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
 • – ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
 • – طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 • – نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
۲۸- مدیریت سبز
 • – مدیریت سبز
 • – نوآوری سبز
 • – اقتصاد زیست‌محیطی
 • – منطقه سبز و شهر پایدار
 • – اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی
 • – مدیریت محصول سبز
 • – دفتر کار سبز
 • – ساختمان سبز
 • – طراحی سبز
 • – تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
۲۹- پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست
 • – الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت
 • – تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید
 • – بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • – پایش های زیست محیطی
 • – فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست
 • – بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی
 • – فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
 • – کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست
 • – کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها
 • – کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
 • – روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار
 • – کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی
 • – استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک
 • – زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها
 • – ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها
 • – محیط زیست و فناوری اطلاعات
 • – روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
 • – روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست
 • – بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی
 • – الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی
 • – سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست
 • – اکوتوریسم و محیط زیست
 • – محیط زیست و و تولید سالم
 • – قوانین جرایم زیست محیطی
 • – حقوق محیط زیست
 • – توسعه پایدار در منابع طبیعی
۳۰- توریسم، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار
 • – گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
 • – گردشگری مذهبی در ایران، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
 • – گردشگری و اقتصاد ملی، گردشگری و تولید ملی
 • – مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
 • – استانداردسازی خدمات گردشگری
 • – زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
 • – گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
 • – نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
 • – گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
 • – رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
 • – فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
 • – اکوتوریسم و گردشگری معاصر
 • – گردشگری و انرژی های نو و پایدار
 • – آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
 • – ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
 • – موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
 • – نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
 • – گردشگری، ایمنی و امنیت، گردشگری و محیط زیست
 • – مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
 • – گردشگری شهری، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی
 • – گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
 • – گردشگری در سواحل، گردشگری و امنیت
 • – گردشگری در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 • – استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
 • – تغییرات آب و هوایی و گردشگری
 • – گردشگری مذهبی، فرهنگی
 • – گردشگری و موزه ها، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار
 • – گردشگری الکترونیک، گردشگری و جهانی شدن
 • – گردشگری و زنان، گردشگری و معماری
 • – گردشگری وموسیقی های محلی
 • – نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
 • – آموزش و تورگردانی گردشگری
 • و سایر موضوعات مرتبط با کشاورزی و محیط زیست…
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي همايش
شهر همایش: شهر تهران
تاریخ برگزاری: 1402/06/24
تاریخ میلادی:15-09-2023 September
مهلت ارسال اصل مقاله: 1402/06/20
مهلت ثبت نام: 1402/06/20
 
اطلاعات تماس
تلفن: 021-44229261
آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان ستارخان، مجتمع اداری صدف واحد ۵۵