شماره حسابهای فروشگاه متخصصان HSE

   

            شماره کارت بانک سامان : 6219861028997681            به نام آقای عادل شکری

        شماره کارت بانک ملی ایران 6037991816882090        به نام آقای عادل شکری

        شماره شبا بانک ملی ایران : 050170000000107571458009IR    به نام آقای عادل شکری